Nov 2013

ChristenUnie bezoekt kinderboerderij

kbd
Afgelopen dinsdag hebben Ria en Auke namens de fractie, kinderboerderij ‘de stekplek’ bezocht.
Reden van het bezoek was om eens poolshoogte te nemen van de slechte staat van het wegdek. Het wegdek is door verzakkingen ouderdom is een zeer slechte staat. Dit heeft al geleid tot valpartijen, dit kan natuurlijk niet.
Door de belangrijke rol die Triade speelt voor de cliënten en bezoekers, moet er natuurlijk wel een veilige situatie zijn.

De ChristenUnie is van mening dat er geen onveiligheid mag zijn voor bezoekers en wil meewerken om hiervoor zsm een oplossing te vinden.
Omdat er zo hard word bezuinigd kunnen we als gemeente Urk niet veel doen, toch willen we zien of we een incidentele vergoeding kunnen losmaken, ook willen we de mogelijkheid bekijken om dit werk samen te laten vallen met werkzaamheden in het nieuwe plan.
Als de machines daar dan toch zijn, kan wellicht de kinderboerderij worden meegenomen, wordt vervolgd dus!Lees meer...

Leerlingenvervoer

3c4a8f.taxi-leerlingenvervoer

Bezuiniging op het leerlingen vervoer heeft de politieke gemoederen hevig bezig gehouden de afgelopen weken. Dit heeft geleid tot een motie die raadsbreed is aangenomen. De ChristenUnie heeft samen met de overige fracties in de raad de motie ingediend. Dittie Hoekstra had dit al aangekondigd tijdens de raadsvergadering van 19 september en 14 oktober.

Wat is speelt er?
De raad heeft tijdens de behandeling van de kadernota een pakket bezuinigingsmaatregelen aangenomen om de begroting van 2014 - 2017 op orde te houden. Alle gemeenten krijgen minder budget door kortingen van de Rijksoverheid op het gemeentefonds. Alle gemeenten moeten daarom de uitgaven drastisch beperken. Ook de gemeente Urk. Het gaat om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro! Alle structurele uitgaven (uitgaven die jaarlijks terugkomen) zullen moeten worden overwogen. Ook de uitgaven aan het leerlingen vervoer. Vergis u niet hier gaat het om grote uitgaven van in totaal rond de 600.000 euro per jaar. In de ogen van de ChristenUnie was het door het college voorgestelde plan om opstapplaatsen in te voeren en het OV maatje niet voldoende overwogen. Immers de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs zouden ook bij de bezuinigingen moeten worden betrokken. Dittie Hoekstra pleitte hiervoor tijdens de raadsvergadering maar wethouder Geert Post wilde hier niet van weten. De ChristenUnie wilde en wil een integrale afweging van alle mogelijkheden inclusief passend onderwijs. Het doel van passend onderwijs is om scholen een zorgplicht op te leggen waardoor leerlingen met een indicatie langer in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Dit heeft voordelen voor zowel het kind als de gemeente. Het kind blijft in de vertrouwde omgeving en de gemeente heeft minder kosten voor vervoer. De ChristenUnie stemde daarom 19 september als enige tegen het voorstel van het college. De ChristenUnie is niet tegen bezuinigingen op het leerlingen vervoer, dat kan niet anders. Maar het kan met minder nadelige effecten denken wij. Nadat ouders massaal aan de bel trokken bij de politiek kregen ook de andere partijen dat in de gaten. Samen met de ChristenUnie werd de motie ingediend en aangenomen. We hebben bereikt dat onze zorgkinderen tot augustus volgend jaar onveranderd gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer. De wethouder gaat aan de slag met passend onderwijs en komt met andere voorstellen. De ChristenUnie zal dit kritisch blijven volgen. Juist onze zorgkinderen gaan ons aan het hart.

Motie Pulsvisserij


kotters2

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober diende de CDA fractie een motie in voor meer ontheffingen voor de pulsvisserij. Een sympathieke motie die het beleid van het college en in het bijzonder onze wethouder Louwe Post ondersteunde. De ChristenUnie is al jaren voor de pulsvisserij aan het lobbyen. Eerst via wethouder Ben Visser en nu via wethouder Louwe Post.
Toch steunde de ChristenUnie de motie van het CDA niet zondermeer.
Waarom?
De vloot is niet geholpen met ontheffingen voor de pulsvisserij alleen. Op basis van een ontheffing willen banken niet meer investeren in deze visserijmethode. Het aantal visserijbedrijven die zonder bank dit kunnen financieren, zo die er al zijn, zijn op één hand te tellen. Daar komt nog bij dat een ontheffing kan worden ingetrokken. Visserijbedrijven die dan in die visserijmethode hebben geïnvesteerd kunnen die investering niet meer terugverdienen en gaan er alsnog onderdoor. Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie en haar wethouder bij de landelijke fractie en de EU fractie steeds aangedrongen haast te maken met legalisering van de pulsvisserij. Daarmee is de vloot echt geholpen.
Dat wilde Jacob Kramer tijdens de raadsvergadering nog toevoegen aan de motie. De overige fracties steunden het voorstel van de ChristenUnie. Het CDA heeft daarop de motie aangepast en die werd daarna raadsbreed aangenomen. CDA trots dat haar motie werd aangenomen, wij oprecht blij omdat we een belangrijke wijziging hebben kunnen aanbrengen waarmee de wethouder echt iets kan. Met raadsbrede steun gaat wethouder Louwe Post, met zo mogelijk nog meer vuur, in Den Haag en Brussel pleiten voor legale puls visserij. Wij wensen hem alle succes toe.