Nieuws

Leerlingenvervoer

3c4a8f.taxi-leerlingenvervoer

Bezuiniging op het leerlingen vervoer heeft de politieke gemoederen hevig bezig gehouden de afgelopen weken. Dit heeft geleid tot een motie die raadsbreed is aangenomen. De ChristenUnie heeft samen met de overige fracties in de raad de motie ingediend. Dittie Hoekstra had dit al aangekondigd tijdens de raadsvergadering van 19 september en 14 oktober.

Wat is speelt er?
De raad heeft tijdens de behandeling van de kadernota een pakket bezuinigingsmaatregelen aangenomen om de begroting van 2014 - 2017 op orde te houden. Alle gemeenten krijgen minder budget door kortingen van de Rijksoverheid op het gemeentefonds. Alle gemeenten moeten daarom de uitgaven drastisch beperken. Ook de gemeente Urk. Het gaat om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro! Alle structurele uitgaven (uitgaven die jaarlijks terugkomen) zullen moeten worden overwogen. Ook de uitgaven aan het leerlingen vervoer. Vergis u niet hier gaat het om grote uitgaven van in totaal rond de 600.000 euro per jaar. In de ogen van de ChristenUnie was het door het college voorgestelde plan om opstapplaatsen in te voeren en het OV maatje niet voldoende overwogen. Immers de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs zouden ook bij de bezuinigingen moeten worden betrokken. Dittie Hoekstra pleitte hiervoor tijdens de raadsvergadering maar wethouder Geert Post wilde hier niet van weten. De ChristenUnie wilde en wil een integrale afweging van alle mogelijkheden inclusief passend onderwijs. Het doel van passend onderwijs is om scholen een zorgplicht op te leggen waardoor leerlingen met een indicatie langer in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Dit heeft voordelen voor zowel het kind als de gemeente. Het kind blijft in de vertrouwde omgeving en de gemeente heeft minder kosten voor vervoer. De ChristenUnie stemde daarom 19 september als enige tegen het voorstel van het college. De ChristenUnie is niet tegen bezuinigingen op het leerlingen vervoer, dat kan niet anders. Maar het kan met minder nadelige effecten denken wij. Nadat ouders massaal aan de bel trokken bij de politiek kregen ook de andere partijen dat in de gaten. Samen met de ChristenUnie werd de motie ingediend en aangenomen. We hebben bereikt dat onze zorgkinderen tot augustus volgend jaar onveranderd gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer. De wethouder gaat aan de slag met passend onderwijs en komt met andere voorstellen. De ChristenUnie zal dit kritisch blijven volgen. Juist onze zorgkinderen gaan ons aan het hart.

Motie Pulsvisserij


kotters2

Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober diende de CDA fractie een motie in voor meer ontheffingen voor de pulsvisserij. Een sympathieke motie die het beleid van het college en in het bijzonder onze wethouder Louwe Post ondersteunde. De ChristenUnie is al jaren voor de pulsvisserij aan het lobbyen. Eerst via wethouder Ben Visser en nu via wethouder Louwe Post.
Toch steunde de ChristenUnie de motie van het CDA niet zondermeer.
Waarom?
De vloot is niet geholpen met ontheffingen voor de pulsvisserij alleen. Op basis van een ontheffing willen banken niet meer investeren in deze visserijmethode. Het aantal visserijbedrijven die zonder bank dit kunnen financieren, zo die er al zijn, zijn op één hand te tellen. Daar komt nog bij dat een ontheffing kan worden ingetrokken. Visserijbedrijven die dan in die visserijmethode hebben geïnvesteerd kunnen die investering niet meer terugverdienen en gaan er alsnog onderdoor. Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie en haar wethouder bij de landelijke fractie en de EU fractie steeds aangedrongen haast te maken met legalisering van de pulsvisserij. Daarmee is de vloot echt geholpen.
Dat wilde Jacob Kramer tijdens de raadsvergadering nog toevoegen aan de motie. De overige fracties steunden het voorstel van de ChristenUnie. Het CDA heeft daarop de motie aangepast en die werd daarna raadsbreed aangenomen. CDA trots dat haar motie werd aangenomen, wij oprecht blij omdat we een belangrijke wijziging hebben kunnen aanbrengen waarmee de wethouder echt iets kan. Met raadsbrede steun gaat wethouder Louwe Post, met zo mogelijk nog meer vuur, in Den Haag en Brussel pleiten voor legale puls visserij. Wij wensen hem alle succes toe.

Voorzitter ChristenUnie jongeren bezoekt Urk!

Maarten van Ooijen, voorzitter PerspectieF, (dat is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie) heeft afgelopen zaterdag de lokale ChristenUnie fractie en jongeren ontmoet.
Maarten is op dit moment ook lijsttrekker voor de ChristenUnie in Utrecht, vanuit het jongeren voorzitterschap is hij enorm geïnteresseerd in gemeentes met veel jongeren. De lokale fractie heeft hem bijgepraat over actuele zaken zoals visserij en jongerenbeleid. Ook heeft Maarten een rondleiding op Urk gehad en natuurlijk kon een lekker visje niet ontbreken.

Kiezen voor Super Provincie?

Maandag 14 oktober jongstleden stond de raadsvergadering in het teken van de superprovincie. Een gedrocht, uitgedacht door het kabinet en met verve verdedigd door minister Plasterk. Het lijkt wel of hij er zijn levenswerk van heeft gemaakt Nederland in enkele grote landsdelen te persen niet linksom dan wel rechtsom. Er moet nog veel werk verzet worden maar voor Plasterk is belangrijk dat er een beetje draagvlak komt voor de superprovincie ook al is het dan maar als tweede keuze. Want hoe zit nu de vork in de steel en wat moest de Urker gemeenteraad nu vanavond beslissen? Het debat ging over de zienswijze van Urk op het wetsvoorstel van de minister om de provincies Noord Holland, Utrecht en Flevoland in te delen in een nieuw landsdeel de Noordvleugel. Een zienswijze is een mening over een wetsvoorstel. De minister plakt daar gemakshalve nog aan vast dat er een keuze moet worden gemaakt door Noordoostpolder en Urk of ze wel of niet bij de Noordvleugel willen horen. De provincie, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk zijn voor een ongedeeld Flevoland. Dus is de zienswijze op het wetsvoorstel helder namelijk geen superprovincie/landsdeel maar een ongedeeld Flevoland. Verder hoeft de zienswijze naar mening van de ChristenUnie niet te gaan want die is duidelijk. Nu komt de minister met zijn troefkaart namelijk maak dan toch maar een keuze voor als het landsdeel er komt, wat wil je dan? Uhh…even een vergelijking, je buurman vraagt een bouwvergunning aan voor een blinde muur recht tegenover jou voorraam. Je wilt die muur natuurlijk niet en gaat een zienswijze op de verstrekking van de vergunning indienen die luidt “ik wil die muur niet voor mijn raam” dan ga je er toch niet aan toevoegen behalve als hij groen is. Je wilt de muur gewoon niet punt. Door de toevoeging behalve als hij groen is geef je eigenlijk aan dat je een groene muur wel goed vindt! In de optiek van de ChristenUnie is het maken van een keuze voor Oost of West in dit stadium onnodig en niet zuiver. Hiervoor heeft de fractie natuurlijk gegronde redenen:Lees meer...

Louwe Post wordt (interim) Wethouder voor de ChristenUnie

Louwe Post gaat de zes maanden tot aan de verkiezingen de wethouderspost die vrijvalt door het ver- trek van Ben Visser vervullen.

Albert Woord:
De plaats die vrijkomt moet snel en kundig opgevuld worden om geen vacuüm te laten ontstaan. Daarnaast is het van belang dat de persoon in kwes- tie ook de portefeuille economie en visserij beheerst. Louwe Post heeft die kennis en kunde, wij hebben hem bereid gevonden om tijdelijk deze functie te vervullen.
Zowel de fractie als het bestuur hebben er alle ver- trouwen in dat hij het wethouderschap goed zal ver- vullen. Louwe is op dit moment als penningmeester actief in het bestuur van de ChristenUnie.
en eigenaar van "Post Consultancy"

Louwe Post is gevraagd om deze functie voor een half jaar te vervullen.
Deze periode zal het bestuur en fractie gebruiken om om te zien naar een wethouderskandidaat voor
na de verkiezingen, mochten we weer in het college vertegenwoordigd worden.

B. (Ben) Visser voorgedragen als burgemeester van Scherpenzeel

B. (Ben) Visser voorgedragen als burgemeester van Scherpenzeel

Scherpenzeel, 15 juli 2013 – De heer B. (Ben) Visser wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. De gemeenteraad heeft dat vanavond besloten. De raad volgt hiermee het voorstel van de vertrouwenscommissie. De heer Visser volgt mevrouw J.J.H. Colijn-de Raat op, die haar werkzaamheden als burgemeester per 16 september 2013 beëindigt.

De heer B. (Ben) Visser (4 oktober 1981) woont op Urk. De heer Visser is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij is lid van de ChristenUnie. De heer Visser is sinds 2010 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Urk. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het gebied van economie, visserij, havenbedrijf, toerisme, cultuur en ict.

Loopbaan
De heer Visser studeerde van 2002 tot 2007 international business & languages aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Tijdens deze studie is hij begonnen als zelfstandig consultant bij Visser Consultancy, Visser Con bv. Consultancy gericht op strategie, communicatie, bedrijfskunde, lobby, sales en pr.
Aansluitend aan zijn studie is hij als sales manager en medeoprichter actief geworden in Ekofisch Group bv., waarbij hij zich vooral heeft gericht op de ontwikkeling en introductie van een nieuw internationaal duurzaam marktconcept in de Noordzeevisserij.
De heer Visser was in de jaren 2007 tot 2010 lid van de ChristenUnie-fractie in de gemeente Urk.

Dynamisch, Krachtig en Hartelijk
De gemeenteraad van Scherpenzeel omschrijft de heer Visser als een energieke, daadkrachtige en oplossingsgerichte bestuurder die de beschikking heeft over een goede dosis humor. De keuze voor de heer Visser als burgemeester van Scherpenzeel is, behalve kiezen voor daadkracht, kiezen voor dynamiek en vernieuwing. Daarnaast wordt de heer Visser omschreven als een hartelijk en zeer toegankelijk persoon.

Vervolgprocedure
Met deze voordracht van de heer Visser door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Scherpenzeel nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna de benoeming naar alle waarschijnlijkheid bij Koninklijk Besluit volgt. Die procedure neemt enkele weken in beslag.
De gemeenteraad verzoekt de minister om de heer Visser uiterlijk 26 september 2013 te laten benoemen als nieuwe burgemeester van Scherpenzeel.

Kennismaking
De gemeente Scherpenzeel vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers kunnen kennismaken met de nieuwe burgemeester. Daarvoor wordt een programma voorbereid.
Lees meer...

ChristenUnie wil buurt betrekken bij onderhoud speeltuintjes

Als het aan de ChristenUnie ligt komt het college van B&W met een voorstel om de buurt te betrekken bij het onderhoud van de speeltuintjes. Onderhoud is duur, zeker als de gemeente het uit moet voeren, daarom Als het aan de ChristenUnie ligt komt het college van B&W met een voorstel om de buurt te betrekken bij het onderhoud van de speeltuintjes. Onderhoud is duur, wordt het vaak uitgesteld. Dit, tot ergernis van de buurt. De ChristenUnie stelt voor om de buurtvereniging hierbij te betrekken, uiteraard op basis van vrijwilligheid en tegen een vergoeding.

“Urkers zijn netjes en schoon op hun buurt. Ze zijn vaak verenigd in een buurtvereniging. Met dit voorstel kan er geld verdiend worden voor de buurtvereniging door zelf het onderhoud van de speeltuintjes ter hand te nemen met vrijwilligers. De gemeente is goedkoper uit, de buurt blijft evengoed netjes en de buurtvereniging verdient er wat mee.” aldus fractievoorzitter Albert Woord.
Lees meer...