onderwijs

Leerlingenvervoer

3c4a8f.taxi-leerlingenvervoer

Bezuiniging op het leerlingen vervoer heeft de politieke gemoederen hevig bezig gehouden de afgelopen weken. Dit heeft geleid tot een motie die raadsbreed is aangenomen. De ChristenUnie heeft samen met de overige fracties in de raad de motie ingediend. Dittie Hoekstra had dit al aangekondigd tijdens de raadsvergadering van 19 september en 14 oktober.

Wat is speelt er?
De raad heeft tijdens de behandeling van de kadernota een pakket bezuinigingsmaatregelen aangenomen om de begroting van 2014 - 2017 op orde te houden. Alle gemeenten krijgen minder budget door kortingen van de Rijksoverheid op het gemeentefonds. Alle gemeenten moeten daarom de uitgaven drastisch beperken. Ook de gemeente Urk. Het gaat om een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro! Alle structurele uitgaven (uitgaven die jaarlijks terugkomen) zullen moeten worden overwogen. Ook de uitgaven aan het leerlingen vervoer. Vergis u niet hier gaat het om grote uitgaven van in totaal rond de 600.000 euro per jaar. In de ogen van de ChristenUnie was het door het college voorgestelde plan om opstapplaatsen in te voeren en het OV maatje niet voldoende overwogen. Immers de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs zouden ook bij de bezuinigingen moeten worden betrokken. Dittie Hoekstra pleitte hiervoor tijdens de raadsvergadering maar wethouder Geert Post wilde hier niet van weten. De ChristenUnie wilde en wil een integrale afweging van alle mogelijkheden inclusief passend onderwijs. Het doel van passend onderwijs is om scholen een zorgplicht op te leggen waardoor leerlingen met een indicatie langer in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Dit heeft voordelen voor zowel het kind als de gemeente. Het kind blijft in de vertrouwde omgeving en de gemeente heeft minder kosten voor vervoer. De ChristenUnie stemde daarom 19 september als enige tegen het voorstel van het college. De ChristenUnie is niet tegen bezuinigingen op het leerlingen vervoer, dat kan niet anders. Maar het kan met minder nadelige effecten denken wij. Nadat ouders massaal aan de bel trokken bij de politiek kregen ook de andere partijen dat in de gaten. Samen met de ChristenUnie werd de motie ingediend en aangenomen. We hebben bereikt dat onze zorgkinderen tot augustus volgend jaar onveranderd gebruik kunnen maken van het leerlingenvervoer. De wethouder gaat aan de slag met passend onderwijs en komt met andere voorstellen. De ChristenUnie zal dit kritisch blijven volgen. Juist onze zorgkinderen gaan ons aan het hart.